Sacensību nolikumi

„ČAIKA KAUSS 2017”

Komandu sacensības makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli

NOLIKUMS

1.Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas sporta popularizācija. Ģimenes atpūtas veicināšana. Pieredzes apmaiņa.
2017. gada Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības Čaika (turpmāk ILGKS Čaika) biedru un uzlūgto personu pieteikto labāko komandu noteikšana makšķerēšanā no laivas.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2017. gada 23. septembrī (sestdiena)

Reģistrācijas, starta, loma uzrādīšanas un apbalvošanas vieta ir ILGKS Čaika teritorija, Krasta iela 97, Rīga.

6:00 – Reģistrācijas sākums
7:00 – Sacensību starts (makšķerēšanas uzsākšana)
13:00 – Sacensību beigas
14:15 – Pārtrauc lomu reģistrāciju
15:00 – Rezultātu apkopošana
15:15 – Apbalvošana

Makšķerēt atļauts Rīgas pilsētas ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas, atļauts makšķerēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem (22.12.2015 MK noteikumi Nr.800) ievērojot Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos ( 09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92) un Rīgas brīvostas noteikumus (02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255)

Organizators, nelabvēlīgos laika apstākļos, drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var noteikt citu sākuma laiku, sacensību ilgumu vai pārcelt sacensības.

3. Sacensību dalībnieki.

Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki, no kuriem viens ir ILGKS Čaika biedrs un komandas, kuras uz sacensībām ir uzlūgusi ILGKS ČAIKA valde..

Vienā laivā vairāk par divām personām var atrasties tikai ar galvenā tiesneša atļauju.
Komandā var būt viens dalībnieks, šajā gadījumā laivā nevar atrasties vairāk par vienu personu.

Uzlūgtās komandas jāpiesaka Galvenajam tiesnesim pirms sacensību starta.

Dalības maksa – bez maksas.

Dalībnieki startē savās laivās (motorlaivās), un paši ir atbildīgi par laivas celtspējas un izmēru atbilstību ekipāžai. Katrā laivā (motorlaivā) jābūt aprīkojumam atbilstoši Noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos un ar palīgierīcēm zivs uzglabāšanai un/vai saudzīgai atbrīvošanai no āķa.

Motoru izmantošana nav aizliegta, tā notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā ūdenstilpē. Gadījumos, kad tiek izmantoti motori, un noteikumi to paredz, vismaz vienam laivā jābūt vadītāja tiesībām.

Dalībniekiem, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei un personas identitāti apliecinošam dokumentam vai dokumentam, kas apliecina tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes.

Sacensību organizators – ILGKS Čaika
Galvenais tiesnesis – Kaspars Zvaigzne,. tel. 29107325

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek Rīgas pilsētas ūdenstilpēs, ievērojot Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus, šo nolikumu un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā un laikā.
Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar vienu mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Velcēšana ir atļauta, izmantojot vienu makšķerēšanas rīku vienā laivā. Sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.
Makšķerēt, spiningojot vai velcējot aizliegts par ēsmu izmantot dzīvu vai beigtu ēsmas zivtiņu.
Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.
Mērītas un reģistrētas tiek 10 lomā uzrādītās plēsīgo sugu zivis, kurām, jāatbilst Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, izņemot asari, kuru reģistrē sākot ar 15 cm. Lomu atbrīvo vai patur dalībnieks.
Vērtēti tiek punkti, atbilstoši 10 lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai.
Laivas piestātni (molus), bez galvenā tiesneša atļaujas, nedrīkst pamest agrāk par 6:30.
Visas atkāpes no nolikuma saskaņojamas ar galveno tiesnesi.
Dalībnieka rezultāts, ja viņš līdz 14:15 nav uzrādījis/iesniedzis lomu, netiek vērtēts.
Dalībnieku, kurš pārkāpis sacensību noteikumus, galvenais tiesnesis var sodīt, izvērtējot pārkāpuma smagumu, līdz rezultātu anulēšanai.
Rakstiski protesti kopā ar drošības naudu 50 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti pirms vai 5 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

5. Uzvarētāju noteikšana.
Augstāko vietu iegūst komanda ar vislielāko punktu skaitu.
Vienādu punktu gadījumā uzvar tas dalībnieks, kura loms ir vissmagākais, vienāda svara gadījumā, kurš rezultātu sasniedzis ar vismazāk zivīm, vienādu zivju skaita gadījumā, tas dalībnieks, kura lomā ir visvairāk zivju sugu.

6. Apbalvošana
Apbalvo komandas, kuras ieguvušas 1., 2. un 3.vietu.

PIEZĪME
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, to aprīkojumu.
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Kooperatīvi biedri atbild par savu, ģimenes locekļu un pieaicināto personu drošību.
Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos.
Kategoriski aizliegts noenkuroties kuģu ceļā, kā arī pietauvoties vai stāvēt pie navigācijas zīmēm un piestātnēm, ja tās nav paredzētas attiecīgajam kuģošanas līdzekļa tipam.

Apstiprināts
2017. gada 10. augusts
Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība “Čaika” valde

 


Sezonas lielākais loms 2017.KONKURSA NOLIKUMS

 1. Konkursa mērķis.
 • Atzīmēt ILGKS Čaika labākos makšķerniekus.
 • Makšķerēšanas sporta popularizācija.
 • Pieredzes apmaiņa
 1. Laiks un vieta.
 • Sacensības notiek 2017.gada navigācijas sezonā, bet ne vēlāk kā līdz 1.decembrim, Latvijā.
 • Sacensību organizators – ILGKS Čaika
 • Galvenais tiesnesis – Kaspars Zvaigzne, mob. tel. 29107325
 1. Konkursa dalībnieki.
 • ILGKS Čaika biedri, kuri iesnieguši valdei fotoattēlus (elektroniski) kurā redzams loms, Latvijā ķerts sams, zandarts, līdaka vai asaris svarā ne mazāk kā 0.5 kg vai uzrādot reģistrējuši Latvijā ķertu samu, zandartu, līdaku vai asari pie ČAIKA dežuranta.
 1. Konkursa noteikumi.
 • Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
 • Protesti kopā ar drošības naudu 50 EUR apmērā par konkursa rezultātiem tiek pieņemti pēc rezultātu izziņošanas līdz 19:00. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.
 1. Uzvarētāju noteikšana (nominācijas).
 • 5.1. Lielākais sams noķerts 2017.gadā
 • 5.2. Lielākā līdaka noķerta 2017.gadā
 • 5.3. Lielākais zandarts noķerts 2017.gadā
 • 5.4. Lielākais asaris noķerts 2017.gadā

PIEZĪME

 • Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
 • Par apbalvošanu tiks izziņots ne vēlāk kā 2018.gada kopsapulcē.
 • Balvas konkursa dalībnieki saņem 2017.gadā, vēlākais 2018.gada kopsapulcē.
 1. īpaša balva pirmajam, kurš pēc 01.09.2017 uzrādīs dežurantam, saskaņā ar noteikumiem, noķeru lasi